اتوبار یوسف آباد : مسافرت هاي منطقه اي
اتوبار یوسف آباد :منطقه ها عبارتند از بخش هاي کوچکي که در يک حوزه بزرگ پراکنده و به يکديگر متصل اند، از طريق شاخصي يا چهارچوب مرجع مشخص شناسايي مي گردند و داراي ويژگيهاي مشخص و ممتازي هستند. در تحقيقات گردشگري جهانگردي سه منطقه شناسايي شده اند : نخست از نظر جغرافيايي مناطق را طبقه بندي مي کنند، مثلاً (( شمال )) يا (( مغرب )) دوم از نظر مناطق اداري، مثل استان؛ سوم از نظر ماهيت فيزيکي، محلها يا مناطق خاصي را در يک گروه قرار مي دهند، نمونه هاي آن عبارتند از (( ناحيه درياچه )) يا (( حوزه اقيانوس آرام )) . منطقه ها را بر حسب نوع فعاليت هم طبقه بندي مي کنند، مثل (( حوزه روستايي )) يا (( حوزه ساحلي )) مقصود از مسافرت بين منطقه اي مسافرت ها يا رفت و آمدهايي است که بين نواحي يا مناطق انجام مي شود چه آن ها در يک ايالت ، استان يا کشور قرار گرفته باشند چه در سراسر دنيا در منطقه هاي مختلف .ا توبار یوسف آباد

 

اتوبار و باربری ولیعصر - کارگران حرفه ای

اتوبار و باربری شهرک غرب - درون شهری

اتوبار و باربری فرمانیه - نیروی کار با تجربه